ஆராதனை நடக்கும் விபரம்

முகவரி

Kirche Masans
Masanserstrasse 233
7000 Chur


காலம்
மாதத்தில் மூன்றாவது சனிக்கிழமை 14.00 - 16.00


மேலதிக விபரங்களுக்கு
சகோ. திருச்செல்வம்
079 424 58 62

சகோ. தேவா தானியேல்
078 891 20 83

போதகர் தேவபாலன்
032 621 47 05, 079 523 07 28

ஒரு செய்தி

அப்சலோமின் ஆவி

virotham.jpg