கர்த்தருடைய ஆடை

ஒரு செய்தி

யார் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்?

kanikal.jpg