இயேசு பயப்படாதே! என்றார்.

ஒரு செய்தி

மனிதனுக்கு வழிகாட்டி பரிசுத்த வேதாகமம்

kanikal.jpg