யார் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்?

ஒரு செய்தி

இயேசுவுக்குள் கீழ்ப்படிதல்

virotham.jpg