ஒரு செய்தி

இயேசு பயப்படாதே! என்றார்.

thayavu.jpg